top of page

Lederne Søfart "bomber" lodsernes overenskomst tilbage til før 2018I den nye overenskomst, som DanPilot og Lederne Søfart har forhandlet, fjerner man stort set al registrering af arbejdstid. Lodser kan derfor se frem til ekstra 1500 timer om året i DanPilots tjeneste. For det har man fået en løsstigning på 4,42 % over tre år. DMP opfordrer de tilbageværende lodser i Lederne Søfart til at stemme klart "NEJ".


Vi gennemgår her indholdet af den nye overenskomst, som DanPilot og Lederne Søfart vil indgå


Helt overordnet kan man sige, at DanPilot og Lederne Søfart ønsker at rulle forholdene tilbage til før overenskomsten fra 2018.

Det vil derfor igen blive muligt for DanPilot at holde lodser ude på jobbet, væk fra hjemmet, i over 3000 timer om året uden at en lods vil opnå at få registeret en helt almindelig årsnorm på 1924 timer (vel at mærke inklusive ferie & helligdage) – og ingen lodser vil, på trods af de mere end 3000 timer ude, komme i nærheden af det lovmæssige loft for arbejdstid på max 48 timer pr. uge.


Hvordan kan det lade sige gøre? Det har Lederne Søfart og DanPilot ganske enkelt valgt at gøre ved at fjerne registrering af arbejdstiden på en stor det af den tid man som lods er på arbejde.


Helt centralt er fjernelsen af den nuværende overenskomst § 13, stk.4.

Bestemmelsen fra 2018 lyder: Al tid ombord på kunders skibe opgøres som arbejdstid”

Udover at vi i 2018 fik indført, at tiden om bord på skibene altid er arbejdstid, fik vi også indført et loft for hvor lang til man kan placeres på en lodsstation uden at det skulle tælle arbejdstid. Ved at rådighedsforpligtelsen blev afbrudt.


Det er den nugældende § 13 stk. 2 og 3, hvor vi i 2018 aftalte at en lods kunne placeres på hvil i 11 timer, men at tiden efter de 11 timer altid er arbejdstid, da man er bedt om at opholde sig på lodsstationen af DanPilot (arbejdsgiveren) og være klar til at rykke ud efter arbejdsgiverens instruktion og ønsker. Lodsen er til rådighed på arbejdsstedet, hvor Danpilot ønsker det.


Det er fundamentalt ændret i det nye overenskomstforslags § 14, stk. 2, som lyder:

”Hvileperiode på en lodsstation eller et andet af DanPilot (SOV) anvist sted udgør hviletid, idet lodsen ikke har rådighedsforpligtelse. Under en tomandslodsning afvikler lodsen hvileperiode om bord på en kundes skib, hvor lodsen tilsvarende ikke har rådighedsforpligtelse.”


Tiden, som en lods maksimalt kan holdes af DanPilot på en lodsstation. er også hævet fra 11 til 21 timer – igen uden at noget at tiden skal registreres som arbejdstid.


Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hvileperiode eller fridøgn. Hvilket ellers fremgår af Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.


Hele forudsætningen for den nye §14 stk. 2 er lodsen reelt kun har vagt i eget hjem, som vi (nuværende bestyrelse i DMP) fik forhandlet ind i 2018 overenskomst. MEN nu er det aftalt, at snart man er "parkeret" alle mulige steder af DanPilot, så er vagten afbrudt, hvilket Lederne Søfart har accepteret.


Det er i øvrigt også i strid med den afgørelse Lederne Søfart (læs: den nuværende bestyrelse i DMP) vandt i den faglige voldgift i 2020. Hvor opmanden (Højesteretsdommer) afgjorde at en lods tid om bord på en kundes skib altid vil være arbejdstid, da lodsen er placeret der af DanPilot og umuligt på nogen måde kan forlade stedet.


Lederne Søfart har dermed heller ikke forsvaret sejren i den faglige voldgift. En ny overenskomst, som den Lederne Søfart nu præsenterer, vil reelt ”annullere” voldgift. Den er solgt for en lønstigning på i alt 4,2 % over tre år (i en tid, hvor inflationen er på 10 % om året).


Ovenstående betyder, at lodser i tørn fremadrettet kun får registreret arbejdstid, når de lodser, rejser eller sejler lodsbåd - selvom de 24/7 er undervejs i DanPilots tjeneste.

En lods kan, hvis den nye overenskomst bliver til virkelighed, også holdes ude på lodsstationerne, hvis det passer Danpilot, i alle vagtdage hele året.


Ifølge § 13, stk. 4 har en lods i tørn har kun ret til at blive rejst hjem i sin tørn periode, hvis afstanden til hjemmet er mindre en 120 minutters transport. MEN DanPilot kan vælge ikke at rejse lodsen hjem hvis lodsen kan disponeres til ”følgende opgaver”.


Begrebet ”følgende opgaver” er interessant. Formuleringen bruges flere steder i den nuværende overenskomst - og er videreført i det nye overenskomstforslag.


Lederne Søfart tabte i de faglige voldgifter fra 2020 spørgsmålet om hvad der er en "følgende opgave". Vi mener og mente at det var en ny lodsningsopgave. I voldgiften i 2020 fik DanPilot medhold i at en ”følgende opgave” i overenskomstens tekst også blot kan være en at rejse lodsen fra en lodsstation til en anden og vente der. Vi mente at hvis der ikke var en ny lodsningsopgave skulle lodsen rejse hjem og vente på en ny lodsningsopgave der. I 2018 blev alle lodsers tjenesteder lagt i hjemmet.


DanPilot vandt med andre ord retten til altid at kunne holde lodsen ude på lodsstationerne - og dermed omgå aftalen om at lodsernes tjenestested er i hjemmet.


Lederne Søfart har derfor ikke fået lukket hullet. Og med en yderligere udvidelse af at man kan holdes på lodsstationer i op til 21 timer, indtil en ny opgave, som fx blot behøver at være rejse 2 timer til en ny lodsstation og vente der i 21 timer – Ja, så har Danpilot i eksemplet fået 44 timer af lodsen, men kun måttet registrere 2 timers arbejde hos lodsen!


---------


Alle lodser har haft travlt de seneste måder – og mange har mærket værdien at den 48 timers regel, der gælder som lov på det danske arbejdsmarked. Den har givet folk pauser hjemme, når man er kørt i bund. Men retten er jo ingenting værd, hvis der ikke registreres arbejdstid.


Det er DMP’s vurdering at ingen lodser vil ramme 48 timers loftet med den nye overenskomst – på trods af at en lods nu reelt kan holdes ude (væk fra hjemmet) i 153 x 24 timer om året = 3.672 timer om året.


OG hvis en lods holdes ude i de samme 3672 timer om året, er lodsen afhængig af at skulle enten lodse, rejse eller sejle lodsbåd i 10,74 timer hvert eneste døgn for bare at nå op på den almindelige årsnorm på 1924 timer (eller de 160,33 timer, som står på vores lønseddel).


Man kan derfor spekulere i om DanPilot vil holde øje med lodser som er ”uheldige” kun at lodse, rejse eller sejle lodsbåd i 7,4 timer i døgnet (selvom man har stået til rådighed i 3.672 timer) – for så skal de ifølge matematikken jo reelt bruge 222 arbejdsdage for at nå deres årsnorm?

---------

Hvad har Lederne Søfart opnået ved reelt at give ubegrænset fleksibilitet på lodsernes arbejdstid?


  • En lønstigning på 4,42 % over 2 år (Reelt 3 år da seneste var i lønregulering i 2021)

  • En bedre ”natbeskyttelse”. Det er i den nye overenskomst aftalt en lille forbedring.


MEN de ”natregler”, som præsenteres i den nye hviletidsaftale, er stadig ulovlige og håndterer ikke natarbejdets varighed. De er derfor i strid med dansk lovgivning. Problemet er bare, at de nok glider igennem fordi Søfartsstyrelsen siger, at de ikke er tilsynsmyndighed på regler for natarbejde. Vi erkender, som sagt, at de nye ”regler” for natarbejde er en lille forbedring. MEN efter at have arbejdet nat i 3 døgn med op til 16 timers vågent tid/arbejde er man stadig kun sikret 8 timers hvil den 4. nat.


Det vi fra DMP har fået oplyst fra Beskæftigelsesministeriet er, at der i 3 sådanne døgn kun må præsteres 8 timers arbejde, hvilket jo betyder 16 timers hviletid – og at der i samme døgn ikke kan reduceres i lodsens krav på 11 timers hvile.

----------


Den nye overenskomst fra Lederne Søfart er en så massiv ødelæggelsen af det lodserne opnåede med overenskomsten i 2018, at vi fra DMP kun kan anbefale de tilbageværende lodser i Lederne Søfart til at stemme NEJ.


OG det er helt omkostningsfrit at stemme NEJ. I så fald bevarer man blot den nuværende aftale og de nuværende forhold for lodsarbejdet, som det er aftalt i overenskomsten fra 2018.

Derefter er det vores opfordring, at de melder sig ud af Lederne Søfart, som med al ære og respekt har vist at de ikke længere har styrken til at forhandle overenskomst med DanPilot.

Alle lodser er velkomne i DMP – så løfter vi opgaven sammen – og forsvarer som minimum det vi har i dag.

Comentários


bottom of page