top of page

Indkaldelse GeneralforsamlingBestyrelsen for Danish Maritime Pilots indkalder hermed til:

Ekstraordinær Generalforsamling Til afholdelse torsdag den 26. november 2020 kl. 0900 virtuelt via ZOOM

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for foreningens status

3. Vedtægtsændringer

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5. IMPA og EMPA

6. Eventuelt

Praktisk

Generalforsamlingen afholdes virtuelt på platformen ZOOM. Alle medlemmer vil personligt modtage et personligt log in link pr. e-mail.


Efter § 6, stk. 5 indkaldes generalforsamling minimum tre uger før ved e-mail, hvilket hermed er gjort. Generalforsamlingen bekendtgøres også på foreningens hjemmeside.


Ifølge vedtægterne kan medlemmer, som er forhindret i at deltage, ifølge vedtægternes § 6, stk. 8 udstede en fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan ikke deltage med mere end én fuldmagt udover sin egen stemme.

Fuldmagt gives ved at sende e-mail til mail@maritimepeople.dk med emne ”fuldmagt” oplyse eget navn og samt fødselsdato – skrive: ”jeg giver hermed NAVN fuldmagt til at møde for mig og afgive stemme for ved Danish Maritime Pilots generalforsamling den 26. november 2020”.

Foreningen og dirigent vil føre en fortegnelse over de udstedte fuldmagter til dokumentation på dagen. Fuldmagt kan tilbagekaldes af fuldmagtsgiver frem til den 26. november 2020 kl. 0800.

Indhold og formål

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at træffe de nødvendige beslutninger, vedtægtsændringer og kontingentfastsættelse for at omdanne Danish Maritime Pilots til en organisation og fagforening for alle lodser i Danmark.

Ad Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen vil gennemgå status for DMP, medlemmer, økonomi samt bestyrelsens visioner for DMP som en ny selvstændig og uafhængig forening mv.

Ad Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsen vil fremsætte forslag til vedtægtsændringer til gennemførelse af udviklingen af DMP som en ny selvstændig og uafhængig forening mv.

Bestyrelsen ønsker blandt andet generalforsamlingens drøftelse og eventuel ændring på følgende elementer i vedtægterne:

Ad §1 – om hvorvidt generalforsamlingen ønsker andet navn og hjemsted for foreningen. Ad § 2 – udvidelse af foreningens formål til at varetage alle lodsers faglige og lodspolitiske interesser, nationalt og internationalt, forhandle overenskomster samt kollektiv indmeldelse af alle medlemmer af DMP ind i Maritime People Club med henblik på at yde og sikre alle DMP medlemmer individuel hjælp og rådgivning, juridisk bistand og advokathjælp.

Ad §3 – definere hvem generalforsamlingen ønsker kan være medlemmer, med henblik på at DMP vil være en forening for alle medlemmer, herunder måske også lodsaspiranter, hjælpelodser og pensionerede lodser.

Ad § 6 – justering af reglerne for generalforsamling, herunder hvilke regler generalforsamlingen ønsker for møde ved fuldmagter der skal gælde.

Ad § 7 – om bestyrelsens størrelse, valgperioder og hvorvidt der ønskes at tilgodese, at alle lodsvirksomheder (eventuelt af en mindste størrelse) er repræsenteret. Samt forberede bestyrelsesvalg i 2021.

Bestyrelsen vil udsende et fuldstændigt beslutningsforslag til nye vedtægter for DMP senest den 14. november.

Bestyrelsen modtager gerne forslag og gode ideer fra medlemmerne til vedtægterne. Disse kan indsendes på mail@maritimepilots.dk senest den 10. november.

Ad dagsordenspunkt 4: Bestyrelsen forventer at fremlægge et budget med et månedligt kontingent på ca. 500 kr. pr måned alt inklusiv. Kontingent er fradragsberettiget. Bestyrelsen vil udsende et fuldstændigt budget og forslag til kontingent senest den 14. november.

Ad dagsordenspunkt 5: Generalforsamlingen skal drøfte og tage stilling til hvordan DMP tilgår såvel indmeldelse og den aktive deltagelse i European Maritime Pilots Association (EMPA) og International Maritime Pilots Association (IMPA).

Vel mødt Bestyrelsen

Comments


bottom of page