top of page

Generalforsamling 2021


Ordinær Generalforsamling Mandag den 8. marts 2021 kl. 1000 virtuelt via ZOOM


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. IMPA og EMPA

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor

7. Eventuelt


Generalforsamlingen har været annonceret og indkaldt i mails af 19. december 2020 og 26. januar 2021.


Praktisk

Generalforsamlingen afholdes virtuelt på platformen ZOOM. Alle medlemmer vil personligt modtage et personligt login link pr. e-mail. Der vil være åbent for indtjekning og registrering fra kl. 0900.


Ifølge vedtægterne kan medlemmer, som er forhindret i at deltage, kan ifølge vedtægternes § 6, stk. 8 udstede en fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan ikke deltage med mere end én fuldmagt udover sin egen stemme.

Fuldmagt gives ved at sende e-mail til mail@maritimepilots.dk med emne ”fuldmagt” oplyse eget navn og samt fødselsdato – skrive: ”jeg giver hermed NAVN fuldmagt til at møde for mig og afgive stemme for ved Danish Maritime Pilots generalforsamling den 8. marts 2021”.

Foreningen og dirigent vil føre en fortegnelse over de udstedte fuldmagter til dokumentation på dagen. Fuldmagt kan tilbagekaldes af fuldmagtsgiver frem til den 8. marts 2021 kl. 0800.


Dagsorden generelt: De vedtægtsmæssige punkter om regnskab samt fastsættelse af kontingent udgår, da det på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november blev vedtaget kontingent og budget for 13 måneder frem til udgangen af 2021. Disse punkter vi således først komme på den ordinære generalforsamling i 2022.


Ad Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen vil gennemgå status for DMP, udvikling og arbejde siden den ekstraordinære generalforsamling 26. november 2020. Under beretningen drøftes dermed vejen og strategierne frem mod overenskomst med først Danpilot og siden flere medlemmer.


Ad Dagsordenens punkt 3: Generalforsamlingen skal drøfte og tage stilling til hvordan DMP tilgår såvel indmeldelse og den aktive deltagelse i European Maritime Pilots Association (EMPA) og International Maritime Pilots Association (IMPA).

Bestyrelsen har noteret at Lederne Søfart har tilmeldt og vil indbetale kontingent for 2021. I fald der kan opnås overenskomst med Lederne Søfart eller direkte med hhv. IMPA og EMPA om DMP’s medlemskab på et tidspunkt mellem den ordinære generalforsamling 2021 og 2022 - fx ved årsskiftet 2021/22 - ønsker bestyrelsen en beslutning og et mandat.

Prisen er for IMPA 67 £/år pr. medlem EMPA 47 Euro/år pr. medlem. Altså godt 900 kr. om året pr. medlem

Bestyrelsens oplæg er at DMP bør tiltræde IMPA og EMPA, når muligt, sat at disse kontingenter til en start opkræves separat hos medlemmerne. Således at vi har mulighed for at opbygge en vis egenkapital i DMP her i det første år eller to.


Ad Dagsordenens punkt 4: Har andre yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen skal de være indsendt til foreningen senest mandag den 22. februar på mail@maritimepilots.dk


Ad Dagsordenens punkt 5: Der er ikke valg. Carsten Dyhre udtræder af bestyrelsen mens følgende seks er valgt til bestyrelsen:

Bo Otzen, Carsten Mølholm Madsen, Lars Sigvardt, Magnus Niclasen, Ole Poul Riis og Torben Jakobsen

Da dette er det første ordinære valg, men uden stemmetal (da der ikke var kampvalg), er det indstillingen at bestyrelsen i sin konstituering beslutter hvilke tre bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i valggruppen på et år, og hvilke tre i valggruppen på to år. Således at vedtægternes regler om to valggrupper er opfyldt.


Ad Dagsordenens punkt 6: DMP skal have valgt en ekstern revisor, så vi kan få revideret årsregnskab og bilag ved afslutning af 2021.

Bestyrelsen foreslår Revisionsselskabet Peter Berg fra Sæby.


Vel mødt Bestyrelsen

Comments


bottom of page