top of page

Danish Maritime Pilots bakker op om tiltag mod RuslandDanish Maritime Pilots (DMP) tager skarp afstand fra Ruslands aggression mod Ukraine og den frie verden, og ser frem til at der snart bliver truffet beslutning om russiske skibes adgang til danske havne og farvande. DMP opfordrer også til større sikkerhedspolitisk fokus på lodsområdet. I første omgang bør vi afskære russiske lodserier fra at kunne operere i Danmark.


De danske lodsers arbejde og opgave er at assistere og rådgive skibe, der passerer igennem de danske farvande og bælter mellem Nordsøen og Østersøen samt til danske havne og operationer på dansk territorialfarvand. Formålet er at opretholde en høj sejladssikkerhed, undgå kollisioner og grundstødninger samt beskytte havmiljøet mod forurening.


”Vi er alle berørte og vrede over Ruslands angreb på et uafhængigt Ukraine og et frit ukrainsk folk. Som lodser ønsker vi, som alle andre danskere at ramme og udelukke alle russiske interesser. Vi vil dog passe vores arbejde, så længe russiske og/eller russisk ejede skibe må anløbe danske havne og farvande” indleder Lars Sigvardt, formand i Danish Maritime Pilots (DMP).


Internationalt farvand gennem Danmark Passagen igennem Øresund og Storebælt er internationalt farvand med en fri gennemsejlingsret beskyttet af Københavnertraktaten, som både Danmark og Rusland er underskrivere af.


”Derfor forventer vi ikke en lukning af vores sunde og bælter for russiske skibe og interesser. Vi vil derfor stadig gå om bord i russisk flagede og/eller kontrollerede skibe og gøre vores arbejde. Vi leverer sejladssikkerhed og vi vil stadig hjælpe de russiske kaptajner og søfarende, som ønsker vores hjælp.” forklarer Lars Sigvardt.


”Vi synes også det giver mening, at vi er derude. I en usikker tid kan der både ske cyber-angreb og anden jamming af navigationssystemer, kommunikation mv. i den civile skibstrafik. Der kan og vil vi, som lodser, kunne gøre en afgørende forskel og bringe alle sikkert igennem. Det vil jo, uanset krisen i Ukraine, ikke være i Danmarks interesser, at Storebælts- broen bliver påsejlet eller vi ser kollisioner med fx olieforurening på vores kyster” fortsætter Lars Sigvardt.


Tiltag mod russiske skibe

Danmark kan forbyde russiske skibes adgang til danske havne. Det samme gælder aktivitet på dansk farvand, hvor der fx udføres STS operationer, som er skib til skib omladning af primært russisk olie.


”Vi ser frem til at den danske regering snart træffer beslutning på dette område. Som mange andre danskere, ønsker vi også at ramme russiske interesser med mest mulig effekt. Indtil det sker, vil vi af sikkerhedsmæssige hensyn og i henhold til formålet med lodsning passe vores arbejde og løse vores opgaver” udtaler Lars Sigvardt.


Tid til at ændre dansk politik Lodstjenesten har i mange hundrede år været statslig kontrolleret i Danmark.

I 2006 besluttede regeringen at nedlægge Lodsvæsenet, flytte det fra Forsvarsministeriet til Erhvervsministeriet samt at konkurrence udsætte og liberalisere området. Statens lodsvæsen blev omdannet til et statsligt ejet selskab Danpilot.


I 2014 blev liberaliseringen udvidet af Folketinget, så også udenlandske lodserier kan tilbyde lodsning i og fra Danmark. Det blev ikke begrænset til EU. Det betyder at fx Rusland og Kina ifølge dansk lov kan oprette lodstjenester i Danmark.


Rationalet var at liberalisering vil give lavere priser og at flere skibe derfor vil benytte lods gennem danske farvande. Det er ikke sket. Priserne er steget og brugen at lods er ikke øget.

”I lyset at de store omvæltninger i verden og vores sikkerhedspolitik, som vi er vidner til i disse dage, vil vi endnu en gang opfordre politikerne og regeringen til at lukke for udenlandske interessers adgang til den danske lodstjeneste”.


”Vores farvande er internationale, og dermed uden danske jurisdiktion. Derfor har det været unikt og internationalt accepteret i mange hundrede år, at de eneste lodser, som faktuelt kom om bord i skibene, tilhørte den danske stat. Det bør vi genetablere” opfordrer Lars Sigvardt.


Efterlev FN anbefalingen for danske farvande Efter nogle store katastrofer med olietankskibe og forureninger ved Spanien, hvor det viste sig at tankskibene kort inden havde været igennem Storebælt, lykkedes det diplomatisk for Danmark at få vedtaget en anbefaling i IMO (FN’s maritime organisation).


Anbefalingen går på, at alle skibe med en dybgang på mere end 11 meter skal tage lods på hele sejladsen fra Gedser til Skagen. Anbefalingen giver Danmark ret til internationalt at indberette alle skibe, som ikke tager lods fra Gedser til Skagen – og dermed ikke overholder anbefalingen.


Men i lyset af den førnævnte liberalisering slås lodsfirmaerne - primært Danpilot og det private Danish Pilot Service (DPS) – om kunderne. Det betyder at de begge, på trods af den IMO vedtagne anbefaling, i dag tilbyder billigere lodsninger på kortere distancer – fx kun fra Langeland til Sjællands Odde.


”Det giver ingen mening, at både statens eget selskab Danpilot og det af staten godkendte DPS får lov til at udbyde produkter, som reelt undergraver den IMO-anbefaling Danmark selv har kæmpet for at få indført.” mener Lars Sigvardt.


”Danske lodser (private eller Danpilot) på så mange skibe, som muligt, og på den fulde distance, vil sende et klart signal om Danmarks nationale interesser i vores farvande og de internationale stræder gennem Danmark."


"Det vil varetage danske interesser bedst muligt og give Danmark den størst mulige sikkerhed omkring de skibe der passerer vores kyster” afslutter Lars Sigvardt.


Comments


bottom of page