top of page

Om Danish Maritime Pilots

Danish Maritime Pilots er til for dig, der arbejder som lods, har været lods eller har et ønske om at blive lods i den maritime branche – uanset om du er ansat lods eller driver selvstændig virksomhed som lods.

 

Vores formål er at varetage medlemmernes professionelle, faglige og politiske interesser, både nationalt og internationalt ved:

- at drage omsorg for såvel udvikling som fastholdelse af alle danske maritime lodsers profession med det, formål at arbejde for at bevare, sikre og højne sejladssikkerheden på dansk søterritorium med tilstødende internationale farvande og uden for dansk søterritorium,

- at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og arbejdsmiljømæssige interesser over for stat, kommuner, arbejdsgivere og myndigheder samt nationale og internationale institutioner ved indgåelse af aftaler, overenskomster, forhandling og bistand i øvrigt,

- at arbejde for medlemmernes interesser udadtil i forhold til myndigheder og offentligheden på et partipolitisk uafhængigt grundlag.

 

samt 

- at samle økonomiske midler til og iværksætte projekter samt aktiviteter, der kan synliggøre blandt andet de danske maritime lodsers betydning.

 

containers%2520cargo%2520shipping%2520im
bottom of page