top of page

Svar fra Beskæftigelsesministeriet. Max 8 timers arbejde i døgn med natarbejde.


Så er der svar på Danish Maritime Pilots (DMP) spørgsmål til Beskæftigelsesministeriet. Det bringe en afklaring af reglerne og en forbedring af arbejdsmiljøet for alle lodser tættere på. DMP foreslår en regelbaseret standard for alle lodser og lodsvirksomheder.


DMP har stillet en række spørgsmål i kølvandet af fagforeningens klage til Søfartsstyrelsen (SFS) vedrørende den vejledning SFS havde udstedt for maksimale fravigelser af lodsers hviletid. Nu er der svar, og det giver mulighed for at give en status vedrørende natarbejde, hviletid og arbejdstid.


Hviletid Beskæftigelsesministeriet (BM) svarer at SFS er ressortmyndighed vedrørende lodsers hviletid og henviser os således tilbage til SFS. Det betyder, at på det område er nødsaget til at afvente den første faktuelle godkendelse af en ny hviletidsaftale for et lodseri – fx Danpilot – og så prøve den ved domstolene eller Folketingets Ombudsmand.

BM svarer også, at de to voldgiftsafgørelser på lodsområdet, vil være for Søfartsstyrelsen at tage bestik af.


Arbejdstid I forhold til arbejdstid svarer BM: ”For lønmodtagere, som omfattes af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, er Beskæftigelsesministeriet ressortmyndighed. Det gælder fx i forhold til § 4 om maksimal ugentlig arbejdstid og § 5 om natarbejde. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom Beskæftigelsesministeriet er ressortmyndighed, er ministeriet ikke tilsynsmyndighed. Der er tale om en ansættelsesretlig lov og der føres ikke myndighedstilsyn med overholdelsen heraf. En lønmodtager, hvis rettigheder efter loven er krænket, kan tilkendes en godtgørelse, jf. § 8, stk. 1, og dette kan ske ved, at lønmodtageren rejser en sag ved de almindelige domstole.”


" Umiddelbart ligger vi jo ganske fint på spørgsmålet om arbejdstid i forhold til Danpilot, da overenskomsten fra 2018 aftaler at al tid ombord i skibene er arbejdstid – også pauser med hvile på tomandslodsninger. Dette er også stadfæstet af en Højesteretsdommer i den ene af vores voldgiftsafgørelser. Det vedbliver, medmindre Lederne Søfart ændrer det i en ny overenskomst" konkluderer Lars Sigvardt, formand i Danish Maritime Pilots.


Det bemærkes at der ligger to faglige voldgifter på lodsområdet. Det gælder således også, at vagt- og rådighedstjeneste på lodsstationer er arbejdstid.


Indgår Lederne Søfart mod forventning en overenskomstfornyelse, kan spørgsmålet indbringes for domstolene. DMP mener imidlertid, det er utilfredsstillende, at der ikke føres tilsyn med lodsers arbejdstid i alle lodserier. Derfor vil DMP skrive til Erhvervsministeriet og spørge om det ikke netop er en opgave Søfartsstyrelsen er pålagt i Lodslovens § 17.


Natarbejde Svaret fra Beskæftigelsesministeriet har klarlagt, at der ikke kan afviges fra reglerne om natarbejde ved kollektiv aftale af nogen art. Det betyder i praksis, at ved bare et minuts arbejde i perioden 22 - 05, kan en lods kun arbejde maksimalt 8 timer i den 24 timers periode.


Som ved arbejdstiden, er det muligt at indbringe alle fravigelser fra reglerne om natarbejde for domstolene, hvis der arbejdes mere end 8 timer i 24 timers perioder, hvor der forekommer nat.


DMP har opfølgende spurgt om hvordan reglerne for natarbejde kan spille sammen med reduktion af den daglige hvile. Her svarer BM følgende:


” Hvis der er tale om en lønmodtager omfattet af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og natperioden er fra kl. 22.00-05.00, vil lønmodtageren kunne arbejde mellem kl. 06.00 og kl. 21.00 uden at udføre natarbejde i det pågældende døgn. I relation til en sådan lønmodtager kan det være relevant med en aftale om reduktion af den daglige hviletid. Den pågældende kan være natarbejder efter loven, fordi vedkommende udfører natarbejde mindst 300 timer inden for et år, jf. lovens § 2, stk. 5.”


Med andre ord. Alle lodser vil være natarbejdere. Derfor vil det kun være muligt at lave kollektive aftaler om hviletidsreduktion for de 24 timers periode, hvor der ikke er arbejde i natperioden.


"Vi starter nu med at videregive denne information til alle interesserede lodser, lodsvirksomheder og Søfartsstyrelsen." udtaler Lars Sigvardt og fortsætter:


"At lodser kun kan arbejde 8 timer i en 24 timers periode, hvis der er natarbejde involveret, vil betyde en stor ændring og tilpasning af lodsbranchen. Derfor håber vi, at alle parter nu vil gå sammen om at få lavet en regelbaseret standard for lodsers natarbejde, hviletid og arbejdstid, der gælder for alle lodsvirksomheder og beskytter alle lodser ved natarbejde – og som ikke kan bøjes eller fraviges ved overenskomster eller af selvstændige lodser."


"Lodsernes arbejdsmiljø, liv og helbred er samtidig skibenes, kundernes og samfundets sikkerhed. Derfor skal det ikke være noget man kan konkurrere på, som det sker i dag, hver eneste dag."


" Vi kan ikke fortsætte med hovedet under armen i branchen. Søfartsstyrelsen seneste vejledning for hviletid tillader, at en lods må arbejde op til 17 timer i et døgn med ubegrænset antal timer i natperioden. Det må enhver kunne se er helt skævt. "


Commentaires


bottom of page