top of page

Lederne Søfart saver lodsernes overenskomst i stykker.


Med flere aftaler og ændringer til overenskomsten indrømmer Lederne Søfart mere og mere fleksibilitet til Danpilot. Der er ikke noget galt med at finde løsninger og fleksibilitet, men her betaler lodsernes med deres fritid. Aftalerne giver mindre sammenhængende hvile, mere natarbejde og øger arbejdstiden for lodserne uden nogen kompensation overhovedet.


I går kom Lederne Søfarts forklaring af de seneste ændringer til overenskomsten, som de har aftalt dem med Danpilot. Aftalerne er indgået selvom Lederne Søfart ikke længere har legitimitet blandt de ansatte lodser i Danpilot til at forhandle deres forhold, idet den altovervejende majoritet (85%) af lodserne har meldt sig ud af Lederne Søfart og ind i Danish Maritime Pilots.


”Fra Danish Maritime Pilots er vi bekymrede over at Lederne Søfart bliver ved med at forringe lodsernes arbejds- og lønforhold. Derfor er vi gået i gang med at forberede de ønsker og ideer til en ny overenskomst, som man vi præsentere for Danpilot sammen med kravet om overenskomst.” forklarer Lars Sigvardt, formand for DMP


Øget rådighed som hviletid For det første har Lederne Søfart indrømmet en god portion fleksibilitet på selve arbejdstiden til Danpilot.

Ved indgåelsen af den gældende overenskomst i 2018 var det helt centrale ønske fra lodserne at få styr på arbejdstiden. Forud for 2018 var gået en tid, hvor mange lodser præsterede en arbejdstid, der for nogles vedkommende lå på næsten to hele årsværk – målt i timer væk fra hjemmet.


I overenskomsten blev det aftalt, at al tid på vagtdage er arbejdstid. Undtagen hviletid i hjemmet på vagtdage eller rådighedsfrie hvil på en lodsstation af 8 -11 timers varighed, der ikke tæller som arbejdstid. Ophold på lodsstationer udover 11 timer er i Danpilots operative interesse, og skulle derfor naturligt tælle som arbejdstid. Samtidig sikredes et loft på max. 48 arbejdstimer pr uge i gennemsnit.


Nu er der indgået aftale om, at lodserne skal kunne opholde sig på lodsstationerne i Danpilots operative interesse i indtil 18 timer, uden at disse timer er arbejdstid.


Betal med din egen fritid ”Jeg er sikker på, at vi fra DMP også kunne have lyttet til Danpilots ønske om yderligere fleksibilitet, men vi ville da have ønsket en kompensation eller opnået aftaler på andre dele af overenskomsten”, mener Lars Sigvardt.


I 2018 blev der netop indgået et arbejdstidsregnskab og et max loft på 48 timer om ugen i gennemsnit. Hver gang en lods får forlænget et rådighedsfrit hvil med 7 timer uden at det honoreres med arbejdstid, mister lodsen 7 timers arbejdstid, som Danpilot kan disponere over på et andet tidspunkt. Altså i alt 14 timers arbejde.


Overenskomstens aflønning blev i 2018 fastholdt som en fast månedsløn for en fastårsnorm i et antal vagtdage. Det gjorde vi samtidig med at vi accepterede en kun beskeden lønudvikling, men også ud fra at vi havde fået et klart loft og en regulering af arbejdstiden, som ville betyde at lodserne i vagtdøgnene ville få mere længere hvil og lidt mere tid hjemme.


”Den udvidede regel om at vi kan holdes på lodsstationerne i yderligere 7 timer på arbejdsstedet uden at få arbejdstid for det, selvom vi er der i arbejdsgiverens interesse, var ikke gået i andre erhverv. Derfor ville vi aldrig have indgået den aftale i DMP uden af have forhandlet en modydelse hjem til lodserne.” konstaterer Lars Sigvardt.


Rejser og arbejde uden hvil Fra Lederne Søfart er det seneste meddelt, at man er nået til enighed med Danpilot om at lodser efter endt tomandslodsning straks kan rejse videre. Rejsens længde kan vare i op til 13 timer regnet fra lodsens seneste 6 timers hvil om bord.


Lederne Søfart forklarer, at voldgiftafgørelserne fra 2020 afgjorde at en 2-mandslodsning med rejse i begge ender defineret som én samlet arbejdsopgave. Det er imidlertid ikke korrekt, idet Danpilot faktisk havde det modsatte synspunkt. Voldgiftsretten gav Danpilot medhold i at rejse er en selvstændig arbejdsopgave., ligesom lodsning er en arbejdsopgave.


Vigtigere er det dog at holde fast i, at overenskomsten overhovedet ikke giver adgang til at dele hvilet. Alle lodser skal have ét 11 timers hvil i døgnet, så i et tilfælde kan reduceres til 8 timer (hvis lodserne sendes ud på en ny tomandslodsning). Med Lederne Søfart aftale vil de 11 timers blive delt.


Tomandslodsninger er i overenskomsten aftalt som den eneste fravigelse til den lovmæssige regel om 11 timers sammenhængende hvile. Derfor er det aftalt at lodserne under tomandslodsningerne udskyder hvilet til afholdelse efter tomandslodsningen. Denne fravigelsesaftale er godkendt af Søfartsstyrelsen, og skal overholdes af Danpilot. Det kan ikke ændres af Lederne Søfart og Danpilot uden fornyet godkendelse af Søfartsstyrelsen.


Mere natarbejde Helt generelt er overenskomster et samlet kompromis. Dengang Danish Maritime Pilots hed Danske Lodser og forhandlede den gældende overenskomst med Danpilot, gik vi med til de nuværende fravigelser for natarbejde. Der er ingen tvivl om at det er hårdt at arbejde nat, ligesom der er kommet øget fokus på de negative sundhedsmæssige konsekvenser. Fra DMP vil natarbejde være et klart tema i den kommende overenskomst med Danpilot. Målet er at vi kommer ned (eller snarere op) på lovens hovedregler for natarbejde.


”Derfor er det også nu supervigtigt, at vi holder fast i reglerne om 11 timers hvil efter endt tomandslodsning og at vi ifølge overenskomsten ikke kan dele hvilet. Hvis vi følger Lederne Søfarts tilgang og accepterer at en lods skal kunne være vågen og rejse i op til 13 timer efter hans/hendes sidste 6 timers hvil om bord – ja, så vil flere lodser få mere vågen tid i natperioderne i kombination med for lidt sammenhængende hvile i døgnet.” forklarer Lars Sigvardt.


Ender hvor vi kom fra Overenskomsten og lodsernes aftalte rettigheder er under pres af Danpilots ønsker til fleksibilitet og optimering. Det er problematisk at Lederne Søfart, som fagforening, bliver med at give ind på lodsernes hvile og arbejdsmiljø. Ligesom Lederne Søfart også øger antallet af timer hvor lodserne skal stå til rådighed på lodsstationerne uden at få arbejdstid for det.


”Vi frygter at vi ender der hvor vi kom fra før overenskomsten i 2018. Et uholdbart system og et arbejdsmiljø, som alle lodser indgav deres fuldmagt til konflikt for at ændre. Udover at vi nu siger fra, sætter vi også gang i vores arbejde med at forme de ønsker og krav vi vil fremsætte til en ny overenskomst med Danpilot indgået af lodserne selv i regi af DMP. Vi vil gerne ændre på det nuværende system i dialog med Danpilot, men det må ske på en måde der også tilgodeser lodserne.” afslutter Lars Sigvardt.

Comments


bottom of page