top of page

Lederne Søfart sælger ud på lodsområdetFormand Lars Sigvardt, Danish Maritime Pilots, forklarer her hvad han mener:

Lederne Søfart giver lige nu los ved indgåelse af alle mulige aftaler med lodserierne, herunder specielt Danpilot. Salami-metoden er godt i gang igen, Danpilot får hvad de ønsker, mens det er yderst svært at se, hvad der kommer den anden vej i retning af lodserne.


Vi håber at flere af de få tilbageværende medlemmer hos Lederne Søfart kan se, at det er helt galt. Tampen der ellers var godt fast på pullerten, er begyndt at rovse ud.


Det er også meget trist at Lederne Søfart, som overenskomst part ikke sikrer en opfølgning på fællesmødet af 26. juni. Dette møde var en udløber af voldgifterne, som der blev brugt mange ressourcer på at gennemføre.


Usikkerhed om det ugentlige fridøgn Med Lederne Søfarts accept kan Danpilot påtvinge lodsen brud på §4 i den myndighedsgodkendte fravigelsesaftale. Kravet på det ugentlige fridøgn er ”default” for alle arbejdstagere. Vi havde aftalt mulig fravigelse af dette, altså vælge syv vagtdage - men som lodsens valgmulighed. Nu vendes dette princip på hovedet, da Lederne Søfart giver Danpilot ret til at påtvinge lodserne 7 dages tørner en betragtelig del af året.


Diverse skrivelser fra både Lederne Søfart og Danpilot viser, at det kniber voldsomt med at forstå begreberne.


Arbejdstidsregnskab, ferie og sygdom.

Danpilot insisterer fortsat på en regnemodel, hvor lodsers ferie og perioder med sygdom medgår i regnestykket til beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Metoden er ikke neutral, da 17 ugers gennemsnittet for den enkelte lods, kan ændre sig.

Desuden ”glemmer” Danpilot også søgnehelligdagene i regnestykket, som netop er en forudsætning i den dom, Danpilot selv binder metoden op på.

Til de læselystne kan vi anbefale Østre Landsrets dom af 5. februar 2008 (U2008.1246Ø).Betydet det noget? Ja, det gør det. En del lodser ligger tæt på den maksimale grænse på 48 arbejdstimer pr uge over en 17 ugers referenceperiode. I Danpilot planlægges ferie som arbejde, selvom man skal ikke på arbejde. Ferien skal holdes neutralt i arbejdstidsregnskabet iht. loven. Det gør Danpilot ikke. De lægger 37 arbejdstimer ind pr. uge ved ferie.


Eksempel: Efter 17 ugers arbejde ligger en lods’ ugentlige gennemsnit på 48 timer. Så afholder lodsen tre ugers ferie hvor Danpilot lægger 37 timer ind pr. uge. Efter ferien er lodsens ugentlige gennemsnit faldet til 46 timer. De timer der mangler fra 37 til 48 i ferieugerne kan Danpilot så kræve er lagt senere. Det er 33 timer pr. lods og for 170 lodser er det 5619 timer om året.


Lodsen, der lå på 48 timer pr uge max, stilles altså dårligere end da ferien startede. Lodsen kan efter ferien arbejde i op til 59 timer pr. uge. Ferien holdes dermed ikke neutral i opgørelsen af lodsens arbejdstid og den beskyttelse han/hun skal have efter loven.


Danpilot regnemetoden er netop yderst interessant, når der i de nye aftaler mellem Lederne Søfart og Danpilot lukkes op for flere vagtdage i hovedferie-perioden.


Vi havde i vores tid som Danske Lodser en dialog med advokatfirmaet SJ Law om dette. Her var rådet en juridisk løsning (stævning og et civilt søgsmål). Dette kostede penge og blev derfor ikke bevilliget af Lederne Søfart, derfor er Danpilots regnemodel aldrig blevet udfordret.

Man skal i den forbindelse huske, at Søfartsstyrelsen i sin praksis kun fører tilsyn med hviletiden – og ikke arbejdstiden.


Tiden er til at vælge Der ligger altså her et område, hvor vi kun er os selv. Vi kan ikke forlade os på at Lederne Søfart samler noget op. De har travlt med at tilbyde og tilrette de aftaler Danpilot ønsker at få.


Jeg kan derfor kun opfodre de sidste lodser i Lederne Søfart til at gøre deres stilling op. Om tiden ikke er moden til at komme med over i Danish Maritime Pilots, så vi sammen kan bygge en fælles standard for alle lodser i alle lodserier.


Et sammenhold hvor vores arbejdstid, vores sikkerhed, vores hvile og sundhed samt prisen på en velfortjent fridag ikke er noget vi skal konkurrere og underbyde hinanden på.


I den seneste kommunikation fra Lederne Søfart skriver de, at aftalerne er de samme, som Danske Lodser, havde talt med Danpilot om, hvilket er endnu en usandhed. Vi har i nyhedsbrev til vores medlemmer udsendt og dokumenteret de udkast Danske Lodser havde fremlagt og tilbudt.

Comments


bottom of page