top of page

Danpilot lodser skal betale med egen tid i ny aftale fra Lederne Søfart


Lederne Søfart og Danpilot indgik i starten af december 2020 et protokollat til overenskomsten mellem Danske Lodser og Danpilot, som ændrer på hvordan man definerer en tomandslodsning, ændrer på de rådighedsfrie hvil, forskubber forholdet mellem arbejdstid og hviletid - og lader lodserne betale med deres egen tid.


Protokollatet, som trådte i kraft den 1. december 2020, har været omgærdet af en del ”mørklægning”. Nu er det endelig blevet offentliggjort af Danpilot og Lederne Søfarts tillidsrepræsentant, i går den 25. januar 2021.


-Det er jo lidt uheldigt at vi ansatte, ikke har kunnet forberede os på ændringerne. Særligt når der er nogle uklare punkter om protokollatets mål og midler, udtaler Lars Sigvardt, formand for Danish Maritime Pilots.


Fra start en god overenskomst Det nye protokollat ændrer en del på den eksisterende overenskomst. Det sker som en konsekvens af de faglige voldgifter fra 2019, som reelt har gjort overenskomsten mindre operativ på arbejdstid og hviletid, end den var.


-Nogle har opfattet og udtalt, at den overenskomst vi indgik i 2018, havde et alt for stort og rigidt fokus på arbejdstid og hviletid. Fakta er, at vi i overenskomsten med både tomandslodsninger og aftalen om rådighedsfrit hvil på lodsstationerne, havde indgået en aftale hvor vi kombinerede det forhold at lodsen var på arbejde, men stadig også kunne gennemføre den for operationen nødvendige hviletid, indleder Lars Sigvardt, formand for Danish Maritime Pilots.


- Reglerne om arbejdstid og hviletid er som sort og hvidt. Vi valgte at lave en ”grå” overenskomst, hvor vi på tomandslodsninger og ophold på lodsstationerne kombinerede tingene med kollektivt aftalte fravigelser for hovedreglerne. Vi fik aftalerne godkendt i Søfartsstyrelsen.


- Den gamle ledelse i Danpilot valgte at ”vride” og udfordre det fælles kompromis i overenskomsten. Det endte i to voldgifter, som blandt andet fik to konkrete resultater.


- Voldgifternes Opmand fra Højesteret afgjorde at lodsernes tid enten er hviletid eller arbejdstid. For det andet valgte Danpilot i sin argumentation at lodsers rejse skulle forstås som en selvstændig arbejdsopgave. Det fik de medhold i, forklarer Lars Sigvardt.


Om tomandslodsninger Som noget nyt har Lederne Søfart og Danpilot aftalt, at en tomandslodsning kan opfattes som én samlet opgave og bestå af rejsetiden, tomandslodsningen og den efterfølgende rejse – fx mod en lodsstation for hvil inden påbegyndelse af en ny tomandslodsning.


Aftalen fraviger dermed Danpilot's standpunkt fra de faglige voldgifter om at rejse og lodsning er to adskilte opgaver. Men Danpilot ser ud til at have fået lov til at beholde dette særstandpunkt af Lederne Søfart, når det gælder enmandslodsninger. Dermed kan Danpilot fortsat rejse lodserne frem fra deres hjem til en lodsstation og lægge dem på rådighedsfrit hvil i 11 timer – nu måske 17 timer (se nedenfor).


Med aftalen skal rejse før tomandslodsning, selve tomandslodsningen og en efterfølgende rejse nu ses som én samlet opgave. Skal man fx, rejse fra Skagen efter endt tomandslodsning til Gedser og en ny tomandslodsning, kan der gå 8 timers arbejdstid med det. Aftalen flytter i det eksempel 11 timers hvilet fra Skagen til Gedser.


Da hvilet dermed bliver flyttet i forhold til den godkendte fravigelsesaftale og forholdet mellem arbejdstid og hviletid tillige forskubbes til mere arbejdstid, opfordrer DMP parterne i protokollatet til at søge Søfartsstyrelsen om en ny godkendelse af den ændrede fravigelsesaftale. Så ændringerne er lovlige.


Forlænget rådighedsfrit hvil For både for tomands- og enmandslodsninger er det i protokollatet aftalt at lodsernes hvil, udover 11 timer på en lodsstation, kan forlænges med indtil 7 timer, hvis skibet er forsinket i sit ETA. I aftaleteksten fremgår det, at denne ekstratid vil blive registreret som hviletid og at man fraviger overenskomstens § 14, stk. 2 og 3.


- Vi synes protokollater er uklart. Det fremgår ikke at aftaleteksten, hvorvidt den ekstra ventetid også stadig er arbejdstid. Men vi forstår i udlægningen af protokollatet fra Tillidsrepræsentanten at intentionen er, at lodserne ikke længere skal have tilskrivning af arbejdstid, når de holdes på ”vent” på lodsstationerne udover 11 timer. MEN parterne har i aftalen ikke fraveget overenskomstens § 13, stk. 3 og 5. Så ifølge overenskomsten er ventetiden stadig arbejdstid. Så hvad gælder?


- I øvrigt er det uklart hvor og hvornår lodserne skal få at vide, at deres hvil er forlænget. Lederne Søfarts tillidsrepræsentant har ikke svaret klart på det. Skal aftalen træde i kraft mens lodsen sover? Skal næste skib og ETA være stukket ud inden lodsen går på 11 timers rådighedsfrit hvil, for at den nye aftale gælder?


- Det gør ingen sejr, at protokollatet og overenskomsten siger noget forskelligt, når intentionen fra Lederne Søfart og Danpilot med begge ovennævnte tiltag klart sætter en fælles kurs mod at holde lodser i tørn ude i hele vagtperioden. Enten på et skib eller standby på en lodsstation - og endda med en mindre tilskrivning af arbejdstid.


-Det kan lodserne ikke være tilfredse med. Det var lige netop den tilstand vi havde før den nye overenskomst, og som vi alle indgav vores konfliktvarsel på at ændre, konkluderer Lars Sigvardt.


Lodserne får ikke noget den anden vej Lederne Søfart har med det nye protokollat givet indrømmelser i forhold til overenskomsten, men synes at have forhandlet uden ønske om en modydelse. Den nye aftale om forlænget/fleksibelt hvil betyder for eksempel noget for en lods, der skal ud på en planlagt enmandslodsning kl. 1700 (og har disponeret sin søvn efter det), at få rykket afgang 7 timer til midnat og skal stå mange timer – fx på en enmandslodning fra Grenå til Skagen.


-Man kunne derfor, som bare ét eksempel, have fået forhandlet noget den anden vej på aftalerne om natlodsning, foreslår Lars Sigvardt.


Set i en corona-tid Med den nye aftale fra Lederne Søfart får Danpilot mulighed for at spare på rejseudgifter og på lodsernes arbejdstid (årsnorm) ved at kunne holde lodserne ”gratis” ude på lodsstationerne.


DMP opfordrer Danpilot til ikke at udnytte dette. Danmark er midt i en corona-pandemi, hvor samfundet med mange restriktioner og retningslinjer forsøger at holde folk adskilt og væk fra arbejdspladserne.

-Vi har set de første tilfælde med smittede lodser. Vist endda senest med en af de nyere og mere smitsomme mutationer. Det vil derfor give mening at have så få lodser på lodsstationerne som overhovedet muligt. Så lige nu vil det være bedre at rejse lodserne hjem og beskyt beredskabet. I hjemmet kan en lods faktisk være standby i mere end både 11 og 17 timer uden tilskrivning af arbejdstid – aftalt i overenskomsten, opfordrer Lars Sigvardt


Nu må vi få det bedste ud af det Lederne Søfart har indgået aftalerne uopsigeligt indtil 31 maj 2021. Der er ikke så meget DMP kan gøre lige nu. Andet end i første omgang at bede om at aftalerne i det mindste har den ordlyd der er nødvendig og at fravigelsesaftalen for arbejdstid og hviletid også bliver godkendt at Søfartsstyrelsen, således at arbejdet også er godkendt og lovligt.


DMP fortsætter uhindret vejen mod at blive den forhandlingsberettigede organisation.


-Vi har haft gode optagelsesdrøftelser med FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), som besluttet på vores generalforsamling. På møderne er vi allerede budt velkommen. Der mangler dog endnu den formelle godkendelse, som forventes at falde på plads til marts. Det vil stille os godt både på det kollektive forhandlingsområde samt også på spørgsmålene om fx arbejdstid og hviletid.

-Vi har jo ikke et ønske om særlige regler for lodser, men at vi har en standard som det øvrige danske arbejdsmarked og virksomheder der leverer beredskab og rådighedstjeneste. Det vil på sigt hjælpe Danpilot, DPS og Limfjord Pilot at dette bliver en fælles standard. Det kan FH hjælpe både os lodser og lodsvirksomhederne med, forklarer Lars Sigvardt.

-Ligesom vi selvfølgelig opfordrer de sidste 26 Danpilot lodser organiseret i Lederne Søfart til at skifter over til fællesskabet i Danish Maritime Pilots, afslutter Lars Sigvardt.

Comments


bottom of page