top of page

Bruddet med Lederne Søfart og deres underbudsaftaler på lodsområdet.


Af Lars Sigvardt, Formand for Danish Maritime Pilots.


Siden Lederne Søfart valgte at ekskludere os, den medlemsvalgte bestyrelse i Danske Lodser, har Lederne Søfart brugt megen tid og plads på at retfærdiggøre eksklusionen og de facto nedlæggelsen af Danske Lodser som en selvstændig underorganisation af Lederne Søfart (LS).


Det fortsætter i det sidste nummer af Fagbladet Lederne Søfart i 2020 (nr. 4), hvor der gives tre grunde.


For det første en grund om økonomi og for det andet at vi havde samarbejdet med andre end LS om vores støtteforening. En støtteforening, hvor lodserne i øvrigt selv ville skabe den økonomi LS ikke længere har til lodsområdet. De grunde er der skrevet en del om i diverse medier, så det lader jeg ligge.


Grund nr. 3 er at vi nævnte, at det på sigt kunne være en god ide at lodserne fik deres egen selvstændige organisation. Det er korrekt. Det vil jeg gerne uddybe.


Selvstændigheden

Handler lidt om økonomi, da vi kunne se ind i Lederne Søfarts dårlige økonomi og vigende medlemstal, men handler mest af alt om Lederne Søfarts handlinger, undladelser og manglende kompetence på lodsområdet.


I 2018 indgik vi, Danske Lodser (DL), en ny overenskomst med Danpilot. Alle lodser i det store statslige lodsselskab havde indgivet konfliktvarsel og opnåede forbedringer på arbejds- og hviletid, tjenestested i hjemmet samtidig med at lønudvikling, vagtdage og overtidsbetaling blev forsvaret. Overenskomsten blev indgået med både DL og LS, som part i overenskomsten.


Hen over hovedet på Danske Lodser

Forhandlede, vedtog og iværksatte LS i 2020 imidlertid en ny overenskomst med Danish Pilot Service (DPS) - den eneste reelle konkurrent til Danpilot. LS var ene part i overenskomsten med DPS, uden DL. En overenskomst, hvor lodserne har 12 vagtdage mere om året end i Danpilot.


Overtiden i DPS honoreres kun med +50%, også på fridage, i modsætning til i Danpilot hvor lodserne får +100% og hvis overtidsarbejdet ligger som natarbejde eller i weekender gives der yderligere en erstatningsfridag.


Det største skred i forhold til Danpilot overenskomsten finder man i DPS overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. Udadtil er overenskomsten i store træk enslydende med DL’s Danpilot overenskomst, men i § 12, stk. 4, er det aftalt at ”Tiden fra at en opgave afsluttes på en lodsstation til en ny opgave påbegyndes har lodsen hvil/fri og tiden medregnes ikke i arbejdstiden.”


Det lyder for udenforstående ikke så slemt/måske endda rigtigt, men det betyder i virkeligheden at lodserne i DPS i en vagtuge kan sættes til at holde fri på lodsstationer rundt om i Danmark, samtidig med at de står til rådighed med åben mobiltelefon uden at tiden registreres som arbejdstid. Uden at det indgår i opgørelsen af arbejdstiden på max 48 timer om ugen, jfr. dansk lov.

I vores DL overenskomst med Danpilot fra 2018, lykkedes at komme ud af, at lodserne arbejdstidsmæssigt ”gratis” skulle sidde rundt om i landet og vente på skibe på kort standby. Det er nu aftalt at lodser i vagt kan stå til rådighed uden at tiden er arbejdstid (rådighedsvagt), når de er hjemme, med mobiltelefonen åben og klar til at rykke ud. Ydermere er det aftalt, at en lods kan sættes på hvil på en lodsstation, uden at det er arbejdstid, såfremt hvilet er mindst 11 timer (det lovmæssige hvil) og lodsen ikke skal stå til rådighed i tiden. Udover disse to situationer opgøres al anden tid i vagtperioden som arbejdstid.

Overenskomsten har givet Danpilot og lodserne et sundt arbejdsmiljø, hvor man stadig løber stærkt og kan have lange perioder, men hvor der altid er sammenhæng mellem arbejdstid og hviletid – og hvor man næsten altid kan sikre en frisk og udhvilet lods til kunderne, som jo er det lodsning, handler om mest af alt.


Billig døgnvagt

I skarp kontrast hertil har LS i overenskomsten med DPS reelt aftalt, at lodserne/medlemmerne er i døgnvagt uden at få arbejdstimerne og lønnen for det.

Ved vores overenskomstforhandlinger med Danpilot i 2018 var ønskerne om døgnvagt på forhandlingsbordet fra Danpilot. Arbejdstidsmæssigt ville det betyde ca. 90 døgnvagter pr. lods om året.


Vi landede meget fornuftigt på 153 rådighedsvagter om året, hvor lodserne er beskyttet efter gældende regler om arbejdstid og hviletid, og hvor vi har aftalt ikke at registrere arbejdstid, når en lods venter på opgaver i eget hjem eller i disponeret længere rådighedsfrit ophold på en lodsstation.


Lederne Søfarts overenskomst med DPS er til gengæld 165 vagtdage, til en i forhold til 153 vagtdage delvis højere løn. MEN man har jo reelt givet DPS en døgnvagtsaftale. Det er jo ren substandard, forhandlet, godkendt og stemplet af Lederne Søfart.


Grundene og detaljerne

Man skal dog ned i det afstemnings materiale, som LS formulerede til lodserne i DPS fra sommeren 2020, for at se hvor langt ned man reelt er gået. Lad mig give et par citater: ”Vi har i forhandlingerne påpeget, at det mest optimale for DPS og for jer lodser ville være, at arbejdsstedet skulle være hjemmet. Dette ville DPS ikke være med til, hvorfor vi har accepteret, at arbejdsstedet er lodsstationerne. Det får den betydning, at jeres arbejdstid i princippet først starter, når I er på lodsstationen – uanset hvor I bor. Rejser til og fra lodsstationerne og hjemmet er dermed ikke arbejdstid”.


En lods i DPS kan altså rejse rundt i Danmark og møde ind på lodsstationer efter instruks fra DPS og i DPS’ interesse, måske endda forgæves, og hjem igen, uden at tiden skal registreres som arbejdstid. Og tiden mellem lodsninger, hvor lodserne er til rådighed på lodsstationerne, er heller ikke aftalt arbejdstid (§12, stk. 4). Det var netop det vi ændrede i 2018 i Danpilot, hvor nogle af vores medlemmer, opgjort i timer borte fra hjemmet tidsmæssigt, lagde mere end 2 årsværk om året.


LS skriver videre i sin anbefaling af aftalen: ”Vi har plæderet for, at hvis arbejdsstedet var hjemmet, så ville arbejdstiden starte fra det øjeblik I træder ud ad døren til I jer hjemme igen. DPS’s påstand om, at det vil være for dyrt arbejdstidsmæssigt er taget ad notam, …….. Når det går op for DPS, at systemet, som ønsket, vil blive for bøvlet har vi en forventning om, at alle opgaver vil blive disponeret fra hjemmet. Derved vil tiden arbejde for os og dermed vil arbejdsstedet over tid blive hjemmet. Dette er en af årsagerne til, at vi har imødekommet DPS’s ønske.”


Det er jo helt skævt. Ingen seriøs lodsvirksomhed vil da nogensinde sige nej tak til den gave af en overenskomst LS har givet.


Lederne Søfart brød løfterne til Danpilot

Vi indgik i 2018 en overenskomst med Danpilot, som begge parter var tilfredse med. Den var nok dyrere end Danpilot ønskede, men heller ikke for dyr, så længe Danske Lodser og Lederne Søfart kunne levere deres side af overenskomsten. Ved at sikre kendte og lige vilkår for alle lodsvirksomheder – og ikke forsyne konkurrerende virksomheder med billigere overenskomster.


Med DPS-overenskomsten har LS netop ikke holdt løfterne og hensynet til Danpilot.

Jeg forstår derfor også fuldt ud, uden på nogen måde at kritisere Danpilot, at Danpilot nu har bedt LS om forhandlingsmøder om blandt andet fleksibelt hvil på lodsstationerne. Derefter kan man helt naturligt frygte at det kommer til at handle om, at hæve antallet af vagtdage til 165 - og kunne spare X lodsstillinger væk - samt om den super billige overtid i DPS-overenskomsten.


Det skal vi for alt i verden undgå. Det skal vi have repareret på.


Skudt den danske model i sænk

Den nye faglige konsulent i LS skriver blandt andet artikler ud om forsvaret af den ”Den danske model” og hvor godt det er at LS er overenskomstbærende. Ja tak, LS har jo netop smidt den danske model ud. Man har forringet egne opnåede resultater og helt frivilligt sat egne overenskomster og medlemmer under pres, ved at tilbyde konkurrerende virksomheder billige overenskomster.


Målet med at være overenskomstbærende er i mine øjne hele tiden at forsøge, at få de bedste resultater hjem til sine medlemmer i overenskomster, hæve de sidste til samme niveau og forsvare overenskomsterne.


Her er vi så fremme ved inkompetencen, den manglende evne til at være fagforening for lodser. Det er grunden til ønsket om at være selvstændig organisation. Så vi kan styre eget område, egne overenskomster og egen politik. Fri af en overordnet organisation, der modarbejder og underbyder egne medlemmer.


Jeg forstår til fulde, hvis situationen på lodsområdet giver bange anelser hos øvrige medlemmer på andre overenskomstområder i LS.


Lad os holde sammen som lodser

Vi har i skrivende stund 145 medlemmer fra Danpilot i Danish Maritime Pilot (DMP). Vi mangler stadig de sidste 20-25 lodser, som sidder og venter, men derved stadig i et omfang legitimerer LS som overenskomstpart overfor Danpilot.


Min bøn til dem, er også at slutte op om DMP. Derved kan vi samlet kan forsvare vores aftaler og vilkår. Ligesom vi samlet kan tilpasse dem til fremtiden, som vi må ønske det sammen med Danpilot.


Jeg vil også appellere til at alle lodserne i DPS om at træde ind i DMP, så vi kan få forhandlet en samlet og fælles overenskomst for Danpilot og DPS. Vi skal ikke konkurrere indbyrdes på løn og ansættelsesvilkår, ej heller på arbejdsmiljøet, i form af arbejdstid og hviletid, der i sidste ende er vores helbred og evne til at kunne arbejde som lodser helt til pensionsalderen.


Med en fælles standard, vi er enige om, leverer vi også lige konkurrencevilkår til vores overenskomstpartnere på arbejdsgiversiden. Det er i mine øjne den rigtige danske model. For at kunne levere det, er vi nu en selvstændig organisation for alle lodser i Danmark.

Comments


bottom of page