top of page

Bestyrelsen drøfter indkaldelse af fuldmagter til overenskomstDen 24. august 2022 er der ordinært bestyrelsesmøde i Danish Maritime Pilots.

Bestyrelsen forventer på mødet at beslutte, at bede foreningens medlemmer om at indgive deres fuldmagter til at foreningen kan kræve, forhandle og indgå overenskomst med Danpilot.


Læs mere om bestyrelsen grunde for den påtænkte beslutning nedenfor - i et optryk af nyhedsbrev udsendt til foreningens medlemmer i dag.


Det bliver meldt ud nu, således at der mulighed for at komme med kommentarer, spørgsmål og forslag til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet.


Man kan kontakte det enkelte bestyrelsesmedlem, ringe til sekretariat (Fritz) på 21421306 eller send e-mail via mail@maritimepilots.dk


Efter bestyrelsesmødet den 24.august e der et online medlemsmøde kl. 1400 via ZOOM.


----------------------------------


Ombudsmand og nye regler ikke muligt DMP og bestyrelsen har arbejdet på at få prøvet og ændret de retningslinjer for lodsers arbejdstid, hviletid og natarbejde, som er nedlagt til Søfartsstyrelsens nye vejledning fra sidste år.


Det har vi gjort i en større skrift veksling med Søfartsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet, som samlet set viser flere problemer med retningslinjerne. Det er dog desværre ikke muligt at indklage dem for Folketingets Ombudsmand. Det skyldes at der endnu ikke er truffet nogen afgørelse af Søfartsstyrelsen efter deres nye vejledning, da der ikke er indgået nye overenskomster med nye aftaler om fravigelser på hviletid mv.


Ifølge de advokater vi har rådført os med, kunne vi godt få ombudsmanden til at underkende vejledningen, da en myndighed ikke kan udstede en vejledning til sig selv og ej heller sætte skøn under regel – men det ændrer ikke på hvad Styrelsen mener man vil godkende, såfremt der bliver fremlagt en ny overenskomst for dem med nye fravigelser på hviletid, arbejdstid og nat.


Vi har ydermere fra DMP opfordret til at Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen netop fastsætter ensartede og faste regler for lodsers arbejdstid, hviletid og natarbejde i Lodsloven, som ville sætte en standard for alle lodserier. Det ville sikre at der ikke konkurreres på lodsernes arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed samt et håndfast system Søfartsstyrelsen vil kunne føre tilsyn med.


Det må vi konstatere, at Søfartsstyrelsen ikke er interesseret i og ikke vil medvirke til.


I processen har vi afdækket, at reglerne for natarbejde ikke kan fraviges for ”natarbejdere”. Det betyder at en lods ville kunne rejse en såkaldt ”krænkelsessag” ved de almindelige domstole overfor Danpilot. Det ønsker bestyrelsen ikke, da det jo reelt er lodserne i DMP og bestyrelsen som har forhandlet den nuværende overenskomst med Danpilot fra 2018 – herunder fravigelserne på natarbejde. Det må vi respektere. En aftale er en aftale. Derfor vil vi hellere lave nye og bedre regler for natarbejdet i en ny overenskomst.


Gennem hele processen har det været klart, at der fra myndighedernes og andre sider har været en opfordring til at DMP vælger at forfølge en forbedring af lodsernes arbejdstid, hviletid og natarbejde ved anvendelse af den danske model – og kræve overenskomst.

Hvorfor nu fuldmagter til overenskomst?

Udover status ovenfor - og vores ønske om at få indflydelse på vores egne forhold omkring arbejdstid, hviletid, regler for natarbejde samt øvrige overenskomstforhold som lønudvikling, seniorordninger (mulighed for nedsat tid) mv. - er indkaldelsen af fuldmagterne også et ønske om at tage næste skridt som forening.


DMP har nu eksisteret i mere end halvandet år. Vi repræsenterer langt de fleste af Danpilot lodserne (ca. 80 %) og ifølge vores vedtægter skal vi være en fagforening med overenskomst osv.


Vi lagde fra land ved at række hånden ud til dialog med såvel Danpilot og Lederne Søfart uden at møde nogen interesse i hvordan DMP kunne komme med ved bordet og få lov til at repræsentere vores medlemmer.


Derfor er tiden nu inde til at tage de nødvendige skridt.


For det første skal der være et formål med at ønske overenskomst. Her er det trukket ud med Lederne Søfarts evne til at forhandle et overenskomstresultat igennem og vores lønudvikling står stille. Samtidig er der lavet nogle forringelser af vores vilkår i lokalaftaler og overenskomsttillæg med Danpilot, som ikke er blevet sagt op igen.


Det sker samtidig med at vi, lodser, arbejder som aldrig før. Det skyldes selvfølgelig en opgang i trafikken, men det virker også som om Danpilot kun har fokus på økonomi. Der bliver ikke taget det nødvendige hensyn til sejladssikkerheden og endnu mindre til vores trivsel og sundhed.


Der bliver heller ikke uddannet og rekrutteret nye lodser. De seneste nyansættelser er hentet fra DPS. Ikke noget galt med dem, tværtimod, de er dygtige kolleger – MEN det skaber ikke flere lodser til at løse det samlede beredskab i Danmark.


Det sker i en tid, hvor rederier og logistikfirmaer skovler penge ind som aldrig før. De burde have råd til at betale hvad det koster at fastholde og udvikle et tilstrækkeligt lodsberedskab. Det burde Danpilot have udnyttet til en reel jobskabelse i ”produktionen”. Der er ikke nyuddannet en lods i Danpilot siden 2018 og vi står foran et større generationsskifte.


DMP skal ind og hjælpe til at det sker. Vi vil kræve de nødvendige lønstigninger men skal også sammen med Danpilot sikre nyansættelser og uddannelse, ligesom vi ønsker nogle gode og holdbare aftaler om seniorordninger og nedsat tid – så vi kan holde på de erfarne folk.


OG endelig skal vi sikre nogle hvile- og arbejdstidsregler, der er sunde og kan fastholde så mange lodser som muligt.


Alt dette kalder på et stærkt DMP – og at vi tager styringen på forhandlingen af en overenskomst.


Endelig betyder det noget for os, at DMP bliver anerkendt og respekteret. Det er nødvendigt, HVIS vi skal vedblive med at være organisationen for lodserne i Danmark og i Danpilot. Det er uholdbart, at vi ikke fuldt ud bliver respekteret som en fagforening, og at jeres tillidsvalgte (bestyrelsesmedlemmer og andre) ikke kan komme ind og arbejde med det I har valgt dem til og bedt dem kæmpe for.


SÅ også derfor er det et naturligt udviklingstrin at kræve overenskomst og opnå den anerkendelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og alt hvad der i øvrigt følger med.

Fuldmagter og mulig konflikt.

Som vi tidligere har fortalt. Har vi ved hjælp af eksterne advokater fået bekræftet, at vi (DMP) har ret til at kræve overenskomst med Danpilot. Vi har ikke krav på bare at få tildelt en overenskomst, MEN den danske model giver os en fuldstændig legitim ret til at kæmpe for at opnå en overenskomst. Helt uafhængig af om Danpilot også har en overenskomst med Lederne Søfart, da de ikke repræsenterer os.


I den danske model er der kun en måde at kæmpe sig til overenskomst, som lønmodtagere. Det er ved at varsle strejke og om nødvendigt gå i strejke.


Når man strejker, opsiger man reelt sit arbejde og forlader arbejdet. Det er også det som sker på LO/DA området. Her har parterne aftalt, i den såkaldte Hovedaftale, at fx et LO-forbund kan varsle strejke på vegne af sine medlemmer.


På lodsområdet er der ikke en hovedaftale. Hverken DMP eller Danpilot er medlem af en Hovedorganisation. Derfor kan Danpilot kræve, at DMP kan dokumentere at vi er bemyndiget af alle vores medlemmer til at varsle konflikt.


DERFOR skal vi samle jeres fuldmagter ind – hvori I giver DMP adgang til at opsige alle ansættelsesforhold og varsle konflikt.


MEN man skal huske at intet i grundsubstansen er anderledes på LO/DA området. LO opsiger også reelt deres medlemmers jobs når de varsler konflikt.


DET GODE ved at vi skal samle jeres fuldmagter ind er, at vi opnår så godt som 100 % opbakning inden der varsles konflikt. Dermed ved vi alle, at en konflikt bliver effektivt – og at der derfor vil blive opnået en overenskomst. En del af en overenskomstaftale vil samtidig være at alle medlemmer med fuldmagt genansættes i deres stillinger med anciennitet og øvrige forhold bevaret.


I regi af Danske Lodser har vi samlet fuldmagterne ind to gange – i 2007 og 2018. Begge gange med så godt som 100 % opbakning. I 2007 nåede vi at aflevere fuldmagterne og dermed varsle konflikt, mens vi aldrig afleverede fuldmagterne i 2018. Det var nok at vi havde dem. Danpilot ønskede ikke at modtage et konfliktvarsel.


Når vi samler ind, vil vi også opfordre medlemmerne i Lederne Søfart til at melde sig over og bakke op med afgivelsen af deres fuldmagt. Når først vi er klar i DMP med fuldmagter fra alle vores medlemmer, vil det være afgjort at en konflikt vil blive effektiv og overenskomsten vil skifte. Dermed vil langt størstedelen af medlemmerne i Lederne Søfart skifte.


Det er ikke vores vurdering, at vi vil komme i konflikt. Skibsfarten og Danmark har brug for at alle skibe, som beder om lods, kan få lods.

Hvad vil vi have igennem i en ny overenskomst?

I takt med at vi indkalder fuldmagterne vil vi opstille vores overenskomstkrav. Indtil videre mener vi fra bestyrelsen, at det er på disse hovedkrav, som vil vil bede om fuldmagterne fra jer - medlemmerne – og kræve overenskomst på:

  • En nødvendig lønudvikling, der både afspejler den almindelige lønudvikling, inflation og vores arbejdsindsats

  • Nye regler for natarbejde og hviletid

  • En god seniorordning og aftaler om mulighed for nedsat tid.

  • Sikre nyansættelser og uddannelse af lodser, så vi kan klare beredskabet og et kommende generationsskifte.

Nu har vi meldt ud fra bestyrelsen, hvordan vi ser de næste skridt for Danish Maritime Pilots som forening og hvordan vi alle sammen kan sikre og udvikle nogle gode arbejdsforhold.


Vi har også tidligere talt om vigtigheden af at samle alle lodser i Danmark – og fx have en fælles overenskomst for alle de tre lodserier Danpilot, DPS og Limfjord Pilot. Det ønsker vi stadig, men det kræver også at vi bliver en fagforening med overenskomst, og gør det ved at ønske og få overenskomst med Danpilot først.


Vi håber på en god debat ude i lodsbådene, på stationerne og tomandslodsningerne.

Kom endelig med jeres kommentarer, spørgsmål og forslag til os inden bestyrelsesmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Commentaires


bottom of page